Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), dalej: RODO − informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest FROST Sylwester Mróz z siedzibą w miejscowości Radłowo 50, 88-170 Pakość,
dane kontaktowe: mail: biuro@frost.info.pl


Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu zawarcia i wykonania umowy
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych
powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, które przetwarzają w
naszym imieniu Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych, w szczególności firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, podmiotom
prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom zajmującym się windykacją naszych
wierzytelności.


Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych
powyżej celów przetwarzania, tj. przez okres, w którym mogą się ujawnić roszczenia związane
z zawarciem i wykonaniem umowy, zgodnie z terminami przedawnienia określonymi w kodeksie
cywilnym, dane niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze –
będą przechowywane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np.
przepisy podatkowe.


W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
prawa: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania swoich
danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego, tj. właściwego Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku,
gdy uznają Państwo, ż przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy. Podanie danych ma
charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia z
Panią/Panem umowy.

Skontaktuj się z nami!

crossmenu
pl_PLPolish